Kerk

Duurzaamheid moet op een holistische wijze aangepakt worden, omdat het belangrijk is dat bij het oplossen van een probleem geen volgend probleem gecreëerd wordt. Door het vergelijken van tien meetmethodes van duurzaamheid zijn twaalf kernpunten opgesteld. Bij een duurzame herbestemming zijn alle twaalf de kernpunten overwogen. 


Hieronder zijn alle twaalf de kernpunten gegeven. Deze kernpunten zijn onderverdeeld in 3 gradaties. Gradatie 3 is laagdrempelig om toe te passen en gradatie 1 geeft het meest duurzame resultaat. Een gradatie heeft verschillende toepassingen die in het gebouw kunnen worden geïmplementeerd. De toepassingen kunnen worden geselecteerd om zo aan het einde een lijst te krijgen van toepassingen te krijgen die in het plan kunnen worden opgenomen.   

 

Kernpunten van duurzaamheid

Hieronder staan de kernpunten waarop verduurzaamd kan worden bij het herbestemmen van erfgoed.

 
Knipsel%20afval_edited.jpg

Afval

Verduurzaming op dit punt is nodig, want jaarlijks wordt er ontzettend veel afval geproduceerd. In Nederland is in 2016 23,6 Megaton bouwafval vrijgekomen (Rijkswaterstaat, 2 september 2020) en per Nederlander wordt er ongeveer 550 kilo aan huishoudelijk afval geproduceerd (CBS, 2020). Al dit afval wordt voor een grootdeel gescheiden ingeleverd, waardoor het gerecycled kan worden. Echter gaat vaak gepaard met kwaliteitsverlies (CPB, 2019).

Knipsel beheer.PNG

Beheer

Verduurzaming op dit punt is van belang, omdat door een pand goed te beheren en periodiek te onderhouden  de levensduur van materialen verlengend wordt (Kishna, Rood & Prins, 2019).

Knipsel Energie.PNG

Energie

Het is van belang over te gaan naar hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren om de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 te behalen (RIVM, z.d.).

Knipsel gebruiker.PNG

Gebruiker

Het is van belang te verduurzamen op het gebruik van een pand, omdat de effectiviteit van energiebesparende maatregelen en andere duurzame ingrepen afhangt van hoe ze gebruikt worden (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016).

Knipsel Gezondheid.PNG

Gezondheid

Het is van belang dat een gebouw een goed en comfortabel binnenklimaat heeft, omdat een gezond gebouw positieve invloed heeft op de productiviteit, ziekteverschijnselen en emoties heeft van mensen (Sengers, 2019). 

Knipsel landgebruik & ecologie.PNG

Landgebruik & ecologie

Het is van belang dat het landgebruik op een duurzame manier ingevuld wordt, omdat door het aantasten van leefgebieden van soorten de biodiversiteit sterk achteruit gaat (Jones-Walters, z.d.). Deze biodiversiteit is echter van belang voor de mens, voor bijvoorbeeld onze voedselproductie. Tevens heeft een groene omgeving verscheidene positieve effecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verminderen van wateroverlast, hittestress, geluidshinder en luchtvervuiling. Ook is aangetoond dat mensen beter functioneren in een groene omgeving en minder stress ervaren (Wageningen University & Research, z.d.).

Knipsel Management.PNG

Management

Organisaties beïnvloeden de omgeving door haar strategie, beleid, leiderschap en door het managen van medewerkers, middelen en processen (INK, z.d.). Het is van belang dat een project of organisatie duurzaam gemanaged wordt, omdat op deze manier een positieve invloed op de omgeving en betrokkenen uitgeoefend wordt.

Knipsel materialen.PNG

Materialen

Het is van belang materialen op een duurzame manier te gebruiken, omdat grondstoffen uitgeput raken en de productie van materialen (met een hoge milieubelasting) schadelijke stoffen uitstoten (NIBE, z.d.).

Knipsel mobiliteit.PNG

Mobiliteit

Het is van belang op een duurzame manier met mobiliteit om te gaan, want wegverkeer is goed voor maar liefst 17% van de totale emissie CO2 in Nederland (CBS, z.d.). Een duurzaam gebouw en haar omgeving ontmoedigd het gebruik van auto’s en stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer (United Nations, 2016).

Knipsel toekomstwaarde.PNG

Toekomstwaarde

Het is van belang de toekomst waarde van een gebouw op een duurzame manier mee te nemen in het ontwerpproces, omdat een toekomstbestendig gebouw leegstand, sloop of (onnodige) ingrepen tegen gaat (Hermans, Geraerdts, Rijn & RemØy, 2014).

Knipsel vervuiling.PNG

Vervuiling

Het is van belang dat vervuiling van de lucht geminimaliseerd wordt, omdat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), stikstofoxide (NO2), ozon en fijnstof zorgt voor opwarming van de aarde, gezondheidsklachten en een reductie van de biodiversiteit (Atlas leefomgeving, z.d.).

Knipsel water.PNG

Water

Het is van belang om met water op een duurzame manier om te gaan, omdat het klimaat opwarmt en dat brengt verschillende problemen met zich mee, zoals periodes van extreme hitte, hevige regenval en periodes van droogte (milieu centraal, z.d.).